fbpx
Back

Centar za krš – stručno-istraživački centar

U sklopu Veleučilišta od 30. studenog 2010. godine djeluje i stručno-istraživački centar-Centar za krš kao izvannastavni odjel. Centar za krš je djelovao kao zasebna samostalna ustanova od 21. studenog 2005 g. od kada glasi rješenje u upisu Centra za krš u sudski registar, Trgovački sud u Karlovcu, a na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Centra za krš od 22. srpnja 2005. godine. Uredbom o pripajanju Centra za krš Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću Vlade Republike Hrvatske od 24. lipnja 2010. godine te konačno rješenjem trgovačkog suda Centar nastavlja sa svojim radom u sklopu Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. Uloga stručno-istraživačkog centra – Centra za krš u sklopu Veleučilišta je jačanje stručno-istraživačkih aktivnosti te povezivanje Veleučilišta sa gospodarskim razvojem.

Djelokrug rada Centra za krš – stručno-istraživačkog centra odnosi se na modeliranje i proučavanje scenarija, gospodarskih programa uz prihvaćanje održivog rasta kao osnovice za odlučivanje o razvoju krških područja, izrada istraživačkih i gospodarskih studija, ekspertiza te elaborata, proučavanje ekoloških sustava i urbanih zajednica i njihove zaštite od nečistoće, utjecaja ljudi, industrije, prometa i transporta, vođenje, menadžment, koordiniranje projekata u području istraživanja, dijagnostike i zaštite ekoloških sustava te održivog gospodarskog razvoja, baze znanja i informacija, podučavanje i prijenos znanja, cjeloživotno obrazovanje, savjetovanje i informiranje, organiziranje skupova, stručna suradnja sa međunarodnim i nacionalnim institucijama.

Mogućnosti karijere u turizmu u Lici II

Nakon uspješne provedbe projekta ”Mogućnosti karijere u turizmu u Lici”, koji je naišao na pozitivne povratne informacije i snažan interes, Klaster Lika Destination, u suradnji s Veleučilištem “Nikola Tesla” u Gospiću  i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, odlučio je nadograditi postignute rezultate i nastaviti u izmijenjenom formatu, s posebnim fokusom na studente kao jednu od ciljnih skupina mladih te je od strane Ministarstva turizma i sporta odobren projekt ”Mogućnosti karijere u turizmu u Lici II”. Cilj projekta je ostvariti sinergiju između poslodavaca i zaposlenih u turizmu s nezaposlenima i mladima. Projekt će ciljanim skupinama putem edukacije, prenošenja znanja i vještina te umrežavanja ojačati kapacitete i stvoriti temelj za upoznavanje i potencijalnu suradnju.

Gospić, siječanj 2024.

Culinary trail

Culinary Trail podupire program Dunavske regije i Specifični cilj 3.3 baveći se etničkom (njegovih 30 etničkih skupina, uključujući židovsko nasljeđe) i lokalnom kulinarskom baštinom (uključujući vinogradarstvo), čime se pružaju značajne gospodarske mogućnosti za udaljena, ruralna područja i mala naselja, koristeći kulinarsku baštinu kao priliku za revitalizaciju i diverzifikaciju turizma te za promicanje lokalnog gospodarskog razvoja te štedljive i društvene inovacije.
Culinary Trail poboljšat će povezanost i suradnju između destinacija, usluga, proizvoda i dionika, potaknuti kratke lance vrijednosti i kvalitetne proizvode iz primarnog sektora.

U tu svrhu Culinary Trail će:

1. prikupljati, digitalizirati i zaštititi kulinarsku kulturnu baštinu svojih 30 etničkih skupina (digitalni katalog).

2. Revalorizirat će, reinterpretirati, nadograditi i povezati izolirane i slabo vidljive kulinarske proizvode u tematski transnacionalni proizvod kulturne baštine, razvijanjem poslovnog modela s transnacionalnim brendom i franšizom za dunavsku regiju, uključujući transnacionalni festival hrane i dva prototipa (mali riječni čamac i mala kolica s hranom).

3. Razvit će module za izgradnju kapaciteta i obučiti ljude iz 107 organizacija iz svih 30 etničkih skupina.

4. Razvit će zajednički inovacijski centar Culinary Trail s 14 središta, povezujući dionike za promicanje održivog i sporog turizma baštine, iskorištavanje lokalnih resursa i lanaca vrijednosti te štedljive i društvene inovacije. Centar će razviti 33 transnacionalna akcijska plana, koji pokrivaju 30 etničkih skupina iz svih 14 zemalja dunavske regije i scenarije rizika poput Covid-19 i rata u Ukrajini.

Uz uravnoteženo partnerstvo koje pokriva svih 14 zemalja dunavske regije i sve organizacije četverostruke spirale, projekt će podržati PA3, PA8 i PA9 iz Akcijskog plana EUSDR i pridonijeti umrežavanju i razmjeni iskustava između partnera i zemalja uz potporu postojećeg Dunava Mreža centara za prijenos.

Vrijednost projekta: 2,32 mil Eura
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Početak projekta – siječanj 2024. godine

 

Teslina košnica

Projekt „Teslina košnica“ je novi projekt Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću koji djeluje kao platforma za razvoj i implementaciju raznih znanstvenih, stručnih i obrazovnih aktivnosti. Brojne aktivnosti koje će se održati u sklopu projekta namijenjene su za djecu i mlade, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, nevladine organizacije, međunarodnu solidarnost, zdravlje i sport, akademsku zajednicu i dr.

Planirane aktivnosti će se provoditi kroz brojne radionice, predavanja, okrugle stolove i ostale oblike u organizaciji zaposlenika Veleučilišta NT u Gospiću i ostalih dionika. Teslina Košnica će podržati i druge projekte i aktivnosti koji su usmjereni na promoviranje znanosti i obrazovanja među djecom i mladima (posebno STEM područja znanosti), društveno korisne aktivnosti, pružanje podrške lokalnoj zajednici i sl.

Gospić, travanj 2022.

Ruralni animatori

Nositelji projekta: Lokalna akcijska grupa Lika (LAG LIKA)
Partneri u projektu: Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću i Hrvatski zavod za zapošljavanje-PU Gospić
Sažetak:
Kroz projekt „Ruralni animatori“ cilj je stvoriti mrežu lokalnih savjetnika putem kojih je moguće privući daleko veći broj i iznos potpora osobito iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Provedbom projektnih aktivnosti educirati će se 60 osoba, pripadnika ranjive i teško zapošljive skupine za pripremu natječajne dokumentacije za Mjere iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (PRR) kako bi mogli pružati stručnu savjetodavnu uslugu lokalnom stanovništvu, odnosno budućim korisnicima PRR. Tijekom pripreme projektne prijave detektirano je da na širem području Like nedostaju specifična znanja za pripremu projektne dokumentacije za PRR te da postoji izniman interes za savjetovanjem koji nema tko zadovoljiti. LAG LIKA osmislio je projekt Ruralni animatori s namjerom educiranja određenog broja kadrova koji će biti osposobljeni podnositi prijave na natječaje na teritoriju svoje jedinice lokalne samouprave, kako za privatne korisnike tako i za općinu i grad.
Prijavitelj projekta je LAG LIKA, dok su partneri u projektu Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću i Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Gospić.
Aktivnosti projekta su: vođenje projekta, javno predstavljanje projekta i odabir sudionika, provedba edukacije o pripremi natječajne dokumentacije za Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020., provedba radionica o socijalnim vještinama, savjetovanje o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja, promidžba i vidljivost.
Trajanje projekta je 6 mjeseci.
Financiranje projekta: kroz Podmjeru 19.4. „tekući troškovi i animacije“ iz PRR; donacija HBOR-a kroz javni natječaj za dodjelu donacija „I ja želim posao“.

Tesla za društveno korisno učenje

Nositelji projekta: Lokalna akcijska grupa Lika (LAG LIKA)
Partneri u projektu: Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću i HGSS Stanica Gospić
Sažetak: Cilj projekta je jačanje kapaciteta ključnih dionika, povećanje broja organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova koje provode društveno korisno učenje, stvaranje preduvjeta za kontinuirano provođenje programa društveno korisnog učenja te poticanje studenata na aktivnije sudjelovanje u rješavanju društvenih problema i razvoju zajednice. Predstavljanjem organizacija civilnog društva, promocijom volonterstva i organizacijom volonterskih akcija potaknuti uključivanje u oblikovanje zajednice te ojačati stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete kod studenata.
Projektnim aktivnostima će se ojačati kapaciteti nastavnog osoblja Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za provedbu mentorskog programa društveno korisnog učenja te će se postaviti temelji za nastavak implementacije uspostavljenih modela. Nastavno osoblje će pratiti rezultate uključivanja modela društveno korisnog učenja u kolegije te zadovoljstvo uključenih studenata. Prilikom pripreme projektnih aktivnosti definirano je da će 10 nastavnika Veleučilišta izravno sudjelovati u provedbi projekta te da će se prilagoditi programi 10 kolegija u smislu formiranja programa mentorstva za društveno korisno učenje. Projektnim aktivnostima planirano je opremanje Centra za podršku provedbi društveno korisnog učenja koji će se nalaziti na Veleučilištu.

Suradnja na razvojnom programu HAMAG-A „Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“

Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i Obrazovne grupe Zrinski za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj 2012. g. pokrenuli su ideju programa „Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“ koju je prihvatilo i Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću. Najrazvijenije zemlje svijeta kao i Europska Unija prepoznale su važnost podupiranja poduzetništva, razvoja poduzetničke klime i formiranja okvira koji podupire učenje za poduzetništvo u nacionalnom i internacionalnom kontekstu. To je od najveće važnosti na razini obrazovanja za poduzetništvo.
Poduzetnička inkubacija je posebno važna za stvaranje mladih studentskih poduzeća te podrška kroz njihovu najosjetljiviju fazu – u ranim začecima razvoja. Studentski poduzetnički inkubator kao dio strategije ekonomskog razvoja je idealan subjekt koji proaktivno doprinosi usmjeravanju inovacija i omogućava njegujući, podupirući okoliš studentima koji imaju dobre poslovne ideje i žele započeti vlastiti posao.
Mala i srednja poduzeća su ključna za ekonomski razvoj obzirom da su najveći poslodavci te konkretno zapošljavaju dvije trećine od ukupno svih zaposlenih u Europskoj uniji. Ipak, samo nekolicina njih preživi početne godine poslovanja, a osnovni razlog je nedostatak menadžerskih vještina u kombinaciji s pristupom visokorizičnom kapitalu. Općenito bi rekli da su poduzetnički inkubatori mjesto koje pruža infrastrukturu i zajedničke administrativne usluge za podršku u osnivanju i razvoju mikro, malih i srednjih poduzeća.
Studentski poduzetnički inkubatori igraju značajnu ulogu u ekonomskom rastu te se osnivaju na ekonomskim kao i neekonomskim fakultetima i visokim školama. Oni su mjesto gdje se susreće obrazovanje, istraživanje i gospodarstvo, gdje studenti nalaze mentore koji im pomažu razviti i implementirati poslovne ideje, uz infrastrukturu, udružene usluge kao i eventualnu mogućnost početnog financiranja. Zajednička karakteristika svih studentskih inkubatora je da su im stanari studentska poduzeća. Ono što je ključno u održivosti studentskih poduzeća je mentorstvo od strane iskusnih profesora/poduzetnika koji pomažu u rješavanju izazova u poslovanju.
Poduzetnički inkubatori prvenstveno su zamišljeni kao alati za razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta, predstavljajući jedan od najrazvijenih sistema za potporu novim poduzećima. Osnovna ideja projekta „Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“ jest u prvoj fazi projekta stvoriti tzv. „virtualne inkubatore“ i to na način da se prvenstveno osigurava podrška „start up“ poduzećima u prvim godinama njihovog poslovanja kroz usluge savjetovanja, informacije o mogućnostima investiranja te pružanje druge potrebne infrastrukture, a sve u cilju osiguranja njihovog uspjeha na tržištu. Ciljana skupina ovog projekta su studenti s područja Republike Hrvatske s inovativnim poslovnim idejama koje imaju veliki ekonomski potencijal. Kroz svoje „start up“ tvrtke, studenti bi uz pomoć mentora raznih profila rješavali poslovne izazove usmjerene stvaranju novih vrijednosti.
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću u siječnju 2013. godine potpisalo je Sporazum o partnerstvu u realizaciji programa „Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“ sa Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Obrazovnom grupom Zrinski.
U prostorijama Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću 20. svibnja 2013. godine predstavljen je projekt „Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora“ na kojoj su sudjelovali nastavnici i studenti. Predavanje je držao g. Veljko Pauš, viši savjetnik-specijalist, iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST). Tada je pojašnjena i uloga mentora uključenih u projekt, koji se mogu razvrstati u tri skupine: profesori, poduzetnici i institucije (poslovne banke, HAMAG INVEST…..).

Projekt „Znanjem i suradnjom do prepoznatljivog proizvoda“

Projekt „Znanjem i suradnjom do prepoznatljivog proizvoda“, prijavljen je na otvoreni poziv „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“, u sklopu Europskog socijalnog fonda Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću nositelj je projekta, dok su partneri na projektu: LAG Lika, LIRA (Razvojna agencija Ličko-senjske županije), Grad Gospić, Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Gospić, Ličko-senjska županija.
Glavni cilj projekta je poticanje poduzetničke kulture kroz jačanje suradnje poduzetnika koji se bave turističkom i ugostiteljskom djelatnošću i proizvođača lokalnih proizvoda u Lici te jačanje pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju.
Središnji problem je slaba suradnja poduzetnika i obrtnika koji se bave turističko-ugostiteljskim djelatnostima i lokalnih proizvođača. Među poduzetnicima vlada raspoloženje kao da nedostaje „ono nešto“ da bi se stvorio snažan osjećaj zajedništva i okupljanja oko ostvarenja vlastitih interesa. Potrebno je uložiti dodatne napore u promociji proizvoda, infrastrukture i uspješnih modela s ciljem jačanja suradnje poduzetnika kako bi se osnažila poduzetnička kultura u ovom gospodarski pasivnom kraju naseljenom pretežno starijim stanovništvom nižeg obrazovnog statusa.
Glavni očekivani rezultati su osnažena poduzetnička kultura i intenzivirana suradnja lokalnih proizvođača i turističko-ugostiteljskih subjekata te povećana razina svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja za jačanje prepoznatljivosti gastro-turističke ponude.
Aktivnosti koje će se provoditi u cilju realizacije projekta:
– Promidžba elemenata turističke infrastrukture kao kanala za plasiranje proizvoda lokalnih proizvođača
– Promidžba proizvoda lokalnih proizvođača turističko ugostiteljskim gospodarskim subjektima
– Okrugli stol za lokalne proizvođače i turističko-ugostiteljskih obrta o mogućnostima unaprjeđenja suradnje u svrhu jačanja konkurentnosti gastro-turističke ponude
– Organizacija tribine „ Spoji znanje s iskustvom“ i izrada publikacije koja promovira cjeloživotno učenje
– Izrada kataloga za promicanje korištenja lokalnih ličkih proizvoda u turizmu
– Upravljanje projektom i administracija

Projekt „TRIPLE HELIX KONCEPT- Svi za održivi razvoj“

Projekt „TRIPLE HELIX KONCEPT- Svi za održivi razvoj“, je prijavljen na otvoreni poziv „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada“ u sklopu Europskog socijalnog fonda Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću je nositelj projekta.
Problem koji se želi riješiti ovim projektom je razvoj znanstvenih kompetencija nastavničkog kadra Veleučilišta, a time i podizanje razine kvalitete života stanovnika Ličko-senjske županije kroz održivi razvoj ruralnog prostora s pripadajućim zaštićenim područjima. Specifični cilj projekta: Razvoj triple helix koncepta na području Ličko-senjske županije, kao osnove za održivi razvoj poduzetništva u ruralnom prostoru, kroz jačanje intelektualnog kapaciteta i primjenu znanja. Ciljana skupina projekta su mladi istraživači (dva zaposlenika Veleučilišta-doktoranda) koji razvijaju sebe i sredinu u kojoj žive i rade.
Aktivnosti koje će se provoditi u cilju realizacije projekta:
– Istraživanje turističkog potencijala zaštićenih područja
– Razvoj triple helix koncepta
– Podizanje razine znanja lokalnih dionika
– Promidžba i vidljivost
– Upravljanje projektom i administracija

Suradnja na projektu Poduzetnički inkubator za mlade u Ličko-senjskoj županiji

U suradnji sa Razvojnom agencijom Ličko-senjske županije (LIRA) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću uključen je u projekt „Poduzetnički inkubator za mlade u Ličko-senjskoj županiji“. Cilj projekta je doprinos ekonomskom razvoju Ličko-senjske županije kroz poticanje samozapošljavanja.

Suradnja sa Ličko-senjskom županijom na EU projektu „Razvoj investicijskog okruženja“

Svrha EU projekta „Razvoj investicijskog okruženja“ je stvaranje pozitivnog utjecaja na ulagačku klimu u hrvatskim županijama, te time Republici Hrvatskoj osigurati konkurentnost u natjecanju za strane ulagačke projekte. Projekt se realizira korištenjem pretpristupne pomoći IPA komponente III C, i nastavak je dvije prethodne faze Programa certificiranja regija za ulaganja (Investment Certification Programme for Regions – ICPR) provedene 2006. i 2008. godine sredstvima EU (CARDS) i USAID-a. Kroz osnovni Program certificiranja regija za ulaganja (ICPR) Ličko-senjska županija je zajedno sa još osam županija 2011. godine certificirana kao „Croatian Investor Friendly Region – CIFR“ (Hrvatska regija spremna za prihvat ulagača). Trenutno, Ličko senjska županija je u završnoj fazi pripreme za certificiranje u okviru Naprednog Programa certificiranja regija za ulaganja – AICPR (Advanced Investment Certification Programme for Regions). Kroz taj Program županije poduzimaju aktivnosti za poboljšanje investicijskog okruženja i podizanje konkurentnosti za privlačenje domaćih i stranih tvrtki. Radi uspješne provedbe aktivnosti u sklopu navedenog Programa Županija osniva skupinu za javno zagovaranje, unutar koje je i predstavnik Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. Skupina za javno zagovaranje uključuje predstavnike relevantnih organizacija koje mogu dodati vrijednost procesu javnog zagovaranja. Članovi skupine dogovaraju svoje ciljeve koji mogu uključivati nešto od sljedećeg: • Osigurati razmjenu informacija između gospodarstvenika, obrazovnih ustanova i županijskih agencija o pitanjima koja se tiču razvoja županija i privlačenja inozemnih izravnih ulaganja kako se mogućnosti budu pojavljivale, • Poticati uklanjanje prepreka razvoju investicijskog okruženja, • Olakšati suradnju te omogućiti svim članovima da razumiju tuđe potrebe i izazove, • Strateški razmotriti kako unaprijediti investicijsko okruženje te konkurentnost u zemlji • Osmisliti vizionarske ciljeve i akcijske planove kako bi zemlja postala “magnet” za privlačenje industrije i usluga u ciljanim proizvodnim sektorima. • Proslijediti dogovorene probleme na nacionalnoj razini Ministarstvu poduzetništva i obrta koji će ih dalje analizirati i osigurati da se ključna pitanja usmjere na relevantna ministarstva uz odgovarajuće preporuke.

Istraživanja o standardu i kvaliteti studentskog života u gradu Gospiću

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću-Centar za krš (stručno-istraživački centar) i Savjet mladih Grada Gospića proveli su istraživanje kojemu je osnovi cilj bio utvrđivanja životnog i kulturnog standarda studenata, odnosno, utvrditi u kolikoj mjeri studenti grada Gospića koriste službe i institucije koje su im na raspolaganju da bi im se poboljšala kvaliteta studentskog života. Istraživanje je provedeno s ciljem da se studentima omogući iskazivanje svojih prijedloga i komentara, a sve u smjeru unaprjeđenja standarda i kvalitete studentskog života u gradu Gospiću.
Istraživanje je provedeno na studentima u dvije visokoobrazovne ustanove koje djeluju na području grada Gospića: Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću i Učiteljski fakultet Rijeka-Odsjek za učiteljski studij u Gospiću.
Istraživanje je vršeno metodom anketiranja. Anketni upitnik sastavljen je na način da je prvi dio anketnog upitnika postavljen u obliku zatvorenih anketnih pitanja ( pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta), dok je drugi dio postavljen sa otvorenim pitanjem- tj. prijedlozi i komentari studenata gdje ispitanici daju prijedloge svojim riječima.

Radni posjet Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – Centar za istraživanje i održivi razvoj krša

U organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) i njezina Centra za istraživanje i održivi razvoj krša održan je drugi sastanak na temu „Climatic changes and carbon cycle: investigations in canyons and caves“. Sastanak je održan u prostorima ANUBiH u Sarajevu, 22.-24. listopada 2009.godine. Predstavnici Centra za krš iz Gospića prisustvovali su ovom zanimljivom sastanku međunarodnog karaktera na kojemu je jedan od predavača bio i član Upravnog vijeća Centra za krš prof.dr.sc. Ognjen Bonacci s radom „What are and who caused recent changes in karst surface and underground environment“. Predavači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i dr. izložili su neka od najrecentnijih istraživanja interdisciplinarnog karaktera o sve naglašenijim utjecajima klimatskih promjena na prirodnu osnovu nekih sustava dinarskog krša. Tijekom znanstvenog skupa održali su sastanak i predstavnici Centra za krš s predstavnicima ANUBiH i njezina Centra za istraživanje i održivi razvoj krša; akademikom Midhadom Uščuplićem voditeljem Centra, mr.sc. Jasminkom Mulaomerovićem i gđom Amrom Avdagić rukovoditeljicom službe za naučnoistraživačke projekte i međunarodnu suradnju o mogućnostima suradnje ovih dviju srodnih institucija. Načelno su dogovoreni okviri suradnje koja će se i formalizirati skorim sklapanjem Ugovora o suradnji. Posebna je pozornost usmjerena prema projektima vezanima uz istraživanje i zaštitu pograničnih krških područja Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Predstavnici gospićkog Centra za krš su, uz osobito zadovoljstvo, pozvali predstavnike ANUBiH na uzvratni radni posjet u Gospić.

Radni sastanak predstavnika centra za krš i IHP-UNESCO-a

Član Upravnog vijeća Centra za krš prof.dr.sc. Ognjen Bonacci te predstavnici Centra za krš ravnateljica Jadranka Pejnović i stručni suradnik Željko Župan posjetili su sjedište UNESCO-a u Parizu, u travnju 2009. godine povodom radnog sastanka s predstavnicima UNESCO-IHP Internationale Hydrological Programme. Predstavnike Centra za krš primili su dr.sc. Alice Aureli ( UNESCO – IHP- Internationale Hydrological Programme) te Robert Missotten (UNESCO-IGCP-InternationaleGeoscienceProgramme). Teme sastanka uključivale su: a) Mogućnost suradnje UNESCO-a sa Centrom za krš u organizaciji međunarodne interdisciplinarne znanstvene konferencije „Održivost krškog okoliša-Dinarski krš i ostale krške regije“ koja će se održati na Plitvičkim jezerima, u periodu od 23. – 26. rujna o.g. te mogućnost tiskanja zbornika radova sa konferencije u IHP-VII Tehnical Documents in Hydrology b) Prezentacija DIKTAS projekta na konferenciji na Plitvičkim jezerima. Međunarodni hidrološki program (International Hydrological Programme – IHP) ima za cilj hidrološka istraživanja u promjenjivom okolišu, upravljanje vodama u svrhu održivog razvitka te obrazovanje, usavršavanje i prijenos znanja, dok je Međunarodni program geoloških znanosti (International Geoscience Programme – IGCP) interdisciplinarni istraživački program koji u mnoštvu geoloških problema od globalnog značaja osigurava geolozima multinacionalnu platformu za razmjenu znanja i metodologija. Ima za ciljeve poznavanje globalnih čimbenika u okolišu u cilju poboljšanja uvjeta čovjekova života, razvijanje učinkovitih metoda za iznalaženje prirodnih izvora energije i mineralnih sirovina, povećanje saznanja o geološkim procesima, usavršavanje metodologije i tehnike provedbe geoloških projekata. Centru za krš je od posebnog značaja ostvarivanje suradnje s navedenim programima pod okriljem UNESCO-a, posebno u segmentu promocije međunarodne znanstvene konferencije o kršu koju Centar organizira u rujnu mjesecu o.g. U interesu je Centra da se u publiciranje zbornika radova s konferencije uključi važna međunarodna institucija koja će publiciranje zbornika financijski podržati, ali i što je mnogo važnije publicirani zbornik distribuirati na sve značajnije adrese diljem svijeta.

Speleološka ekspedicija „Cerovačke špilje 2007“

Speleološko društvo „Karlovac“ u suradnji s JU PP „Velebit“ 2007. godine organiziralo je speleološku ekspediciju u Cerovačke špilje pod pokroviteljstvom Hrvatskog speleološkog saveza i Centra za krš. Temeljni ciljevi ove ekspedicije bili su produbljivanje spoznaja o Cerovačkim špiljama (njihovim speleološkim značajkama), stvaranje platforme za kvalitetnu valorizaciju špilja kao prvorazrednog elementa prirodne i povijesne baštine, te širenje spoznaja o estetskoj, turističkoj, gospodarskoj i znanstvenoj vrijednosti hrvatskog krša i njegovog podzemlja. Centar za krš je podržao ovaj projekt, te produbio međuinstitucionalnu suradnju na liniji: JU PP „Velebit-SD „Karlovac“-Centar za krš.

Ruralni razvitak hrvatskog krša

Osnovni dugoročni ciljevi programa jesu regionalno-uravnoteženi gospodarski razvitak krških područja putem strukturne potpore područjima slabijih proizvodnih mogućnosti, razvoj sustava održive i ekološke poljoprivrede, razvoj turističke djelatnosti, integralni gospodarski razvoj temeljen na prostornim specifičnostima.

Gospodarenje u zaštićenom području prirode hrvatskog krškog područja

Ovaj multidisciplinarni projekt zamišljen je sa gledišta znanosti o sustavima., da bi se izradile upute za cjelovito sagledavanje zaštićenog prirodnog prostora i međuzavisnosti sveobuhvatnih životnih procesa što se odvijaju unutar njega, i da bi se izveli zaključci o gospodarenju uzevši u obzir i okolinu prostora.

Organizacija 3. međunardone znanstveno-stručne konferencije “Nasljeđe Nikole Tesle” – integracija digitalnih rješenja

13. listopada 2023.

Nikola Tesla ostavio je veliko nasljeđe u području elektrotehnike i inženjerstva, a njegovi izumi i ideje utjecali su na mnoge aspekte modernog života. Integracija digitalnih rješenja u područje nasljeđa Nikole Tesle može pružiti nove načine za proučavanje, očuvanje i popularizaciju njegovog rada.
U namjeri da ime Nikola Tesla, okupi što veći broj znanstvenika i stručnjaka koje će na tragu njegovih izuma predstaviti svoje viđenje digitalnih rješenja, Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću u suradnji s institutom društvenih znanosti Ivo Pilar organizira međunarodnu znanstveno stručnu konferenciju pod naslovom “NASLJEĐE NIKOLE TESLE – INTEGRACIJA DIGITALNIH RJEŠENJA”.
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću jedna je od ključnih institucija u kreiranju gospodarsko tehnološkog vibrantnijeg okruženja vodeći se načelima izumitelja Nikole Tesle koji je rođen u selu Smiljanu, nedaleko grada Gospića. Konferencija je prilika da se na jednom mjestu iznesu različita mišljenja i znanstveni pogledi na istu temu. Živimo u vremenu Teslinog nasljeđa, integracija digitalnih rješenja može pružiti nove mogućnosti za očuvanje i popularizaciju njegovog rada. To također može pomoći u podizanju svijesti o važnosti njegovog nasljeđa i inspirirati nove generacije inženjera i znanstvenika da slijede njegove stope i stvaraju nove ideje i inovacije.

Pozvana predavanja održali su prof. dr. sc. Denis Helić, dipl. ing., Modul University Vienna, Graz University of Technology, izv. prof. dr. sc. Tomislav Stipančić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb te izv. prof. dr. sc. Dario Bojanjac, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb.

 

Organizacija 4. međunarodne znanstveno-stručne konferencije “Digitalizacija, nove tehnologije i informacijsko društvo u razvoju ruralnih krajeva”

23. lipnja 2021.

Četvrta međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom „DIGITALIZACIJA, NOVE TEHNOLOGIJE I INFORMACIJSKO DRUŠTVO U RAZVOJU RURALNIH KRAJEVA“ organizirana je kako bi ispitala aktualnu situaciju upotrebe digitalizacije i novih tehnologija u razvoju ruralnih krajeva, a u skladu sa podacima Europskog odbora regija u kojem se navodi da ruralna i prijelazna područja čine 88 % teritorija EU-a, u njima živi 55 % njegova stanovništva, ostvaruje se 43 % bruto dodane vrijednosti i nalazi 56 % svih radnih mjesta u EU-u.

Također, deklaracija „Pametna i održiva digitalna budućnost europske poljoprivrede i ruralnih područja“ navodi da „…Digitalne tehnologije poput umjetne inteligencije (Al), robotike, tehnologije lanca blokova, računalstva visokih performansi (HPC), Interneta stvari (loT) i 5G mreže, mogu potencijalno povećati učinkovitost poljoprivrednih gospodarstava i poboljšati proizvodnju, a također doprinijeti poboljšanju održivosti poljoprivrednih sustava s gospodarskog, društvenog i okolišnog gledišta, kao što je to slučaj u drugim sektorima.“ Stoga je ruralni razvoj iznimno važan i ključno sredstvo za postizanje cilja teritorijalne kohezije sadržanog između ostalog i u Ugovoru iz Lisabona.

Na konferenciji su sudjelovali autori sa 17 znanstveno-stručnih radova iz sljedećih tematskih područja: političke strategije razvoja ruralnih krajeva, politike europske unije u razvoju ruralnih krajeva, poboljšanje kvalitete života u izoliranim i slabo naseljenim krajevima, diverzifikacija i razvoj gospodarskih aktivnosti, menadžment i marketing – praksa i trendovi, e-poduzetništvo kao razvojna prilika ruralnih krajeva, udruživanje malih i srednjih poduzetnika, razvitak nemotorizranog prometa, promet i ekologija, sigurnost prometa, perspektive sporta u razvoju ruralnih krajeva, digitalizacija i Inteligentni prometni sustavi, pravni status poljoprivrednog zemljišta, pravna zaštita okoliša i ekološke proizvodnje, nove tehnologije i informacijsko društvo u razvoju ruralnih krajeva,  pandemija virusa COVID -19 i utjecaj iste na trendove u ekonomiji, gospodarstvu i ruralnom razvoju.

Pozvana predavanja održali su izv.prof.dr.sc. Marija Boban – Sveučilište u Splitu Pravni Fakultet, izv.prof.dr.sc. Dinka Šago – Sveučilište u Splitu Pravni Fakultet, dr.sc. Branislav Šutić – Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću te prof. dr.sc. Hrvoje Baričević – Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet.

29. rujna 2017. u Gospiću

Organizacija 3. Interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije „Održivi razvoj ruralnih krajeva 2017“

Na konferenciji su sudjelovali autori sa 15 znanstveno-stručna radova. Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću nastoji gajiti tradiciju održavanja znanstveno-stručne konferencije na temu „Održivi razvoj ruralnih krajeva“ te na taj način sudjelovati u široj znanstveno- stručnoj raspravi koja se odnosi na razvoj ruralnih područja. To je jedan od primarnih ciljeva regionalnih razvojnih strategija kojima Veleučilište, kao aktivan i relevantan član lokalne zajednice, želi doprinijeti.

Ova konferencija, kao i prethodne, obuhvaćala je slijedeća tematska područja: inteligentni sustavi; održive gospodarske djelatnosti; menadžment i marketing-praksa i trendovi; malo i srednje poduzetništvo, javno-privatno partnerstvo, obiteljska poljoprivredna gospodarstva; ekologija i okolišni menadžment; sigurnost prometa; pravna regulativa.

Potrebno je istaknuti održavanje okruglog stola koji se je održao u sklopu konferencije na temu „Širokopojasni pristup internetu i razvoj pametnih gradova kao pretpostavka razvoja ruralnih sredina“. Moderatori okruglog stola bili su doc.dr.sc. Marija Boban sa Sveučilišta u Splitu Pravni fakultet i mr.sc. Mario Weber, ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti-HAKOM.

Cilj ovog okruglog stola bio je upoznati sudionike sa strategijama razvoja pametnih gradova u okruženju informacijskih i komunikacijskih tehnologija i globalizacijskih procesa gdje važnu ulogu u povećanju kvalitete života, održivog razvoja zajednice i energetske efikasnosti imaju moderna tehnološka rješenja koja postaju i temeljni preduvjet samoodrživom ekonomskom razvoju i u ruralnim sredinama.

17. i 18. listopada 2013.g., Gospić

Organizacija 1. interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva“

Jačanje međunarodne suradnje, razmjene znanja i iskustava sa znanstvenicima i stručnjacima, prezentacije i objave znanstvenih i stručnih članaka predstavlja izuzetan doprinos jačanju institucije i razvijanju društva znanja.
U listopadu 2013. Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću održalo je 1. interdisciplinarnu znanstveno-stručnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Održivi razvoj ruralnih krajeva“. Jedan od prioriteta u gospodarskim strategijama Republike Hrvatske svakako je održivi razvoj ruralnih krajeva, prepoznat kao važna karika u povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u okvirima Europe. Ruralne krajeve Republike Hrvatske u velikoj mjeri karakterizira slab gospodarski razvoj, nedovoljna proizvodnja i produktivnost, nedostatak poduzetničke klime i tehnoloških inovacija sa često izraženom demografskom problematikom. S druge strane, to su i područja bogata prirodnim i drugim resursima s izuzetnim mogućnostima za razvoj.

Ovoj složenoj problematici, definiranju te provođenju suvremene strategije održivog ruralnog razvoja, u smislu gospodarskog, ekološkog, demografskog i društvenog jačanja ruralnog područja, svakako je nužan interdisciplinaran i cjelovit pristup. Stoga je konferencija i zamišljena kao prilika da se obuhvati više aspekata održivog razvoja ruralnog kraja, razmijene iskustva i saznanja, stručna i znanstvena postignuća te na taj način doprinese iznalaženju najboljih rješenja u cilju održivog razvoja ruralnih krajeva Republike Hrvatske.

Glavna tema konferencije bila je „Održivi razvoj ruralnih krajeva“ koja je razrađena u podteme Političke strategije, Poboljšanje kvalitete života u izoliranim i slabo naseljenim krajevima, Pristupanje Europskoj Uniji – ekonomski učinci, Diversifikacija i razvoj gospodarskih aktivnosti, Menadžment i marketing – praksa i trendovi, Agrarna ekonomija, Udruživanje malih i srednjih poduzetnika, Razvitak nemotoriziranog prometa, Promet i ekologija, Sigurnost prometa, Inteligentni prometni sustavi, Pravni status poljoprivrednog zemljišta, Pravna zaštita okoliša i ekološke proizvodnje, Nove tehnologije i informacijsko društvo u razvoju ruralnih krajeva.

Na konferenciji je prezentirano 39 recenziranih radova koji su objedinjeni u Zborniku radova – 1. interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva“ Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, 17.-18. listopada 2013. godine (ISBN: 978-953-56202-3-5).

Svečani dio otvorenja konferencije kao i pozvana predavanja uvaženih stručnjaka i znanstvenika održano je u Kulturno-informativnom centru u Gospiću, dok je preostali radni dio konferencije održan u prostorijama Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. Predavanja su se paralelno održavala u dvorani 6 i dvorani 4.

U neformalnom dijelu konferencije organiziran je izlet 18. listopada 2013. g. gdje su sudionici konferencije posjetili Memorijalni centar „Nikola Tesla“ u Smiljanu, Muzej Like Gospić, Cerovačke špilje (u blizini Gračaca), a završili na Zrmanji.

13. lipnja 2011. g. Plitvička jezera

„Geoturizam u Republici Hrvatskoj“

Održana je tematska konferencija o razvoju posebnih oblika turizma na temu „Geoturizam u Republici Hrvatskoj“. Konferenciju su organizirali TZ Ličko-senjske županije, NP Plitvička jezera, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću-Centar za krš, i UHPA- Udruga hrvatskih putničkih agencija.

Cilj konferencije bio je da se razmotri perspektiva i problematika razvoja posebnih oblika turizma koji se temelje na specifičnim motivima, potrebama i željama turista te popularizacija prirodne i kulturne baštine i njihovog očuvanja. Konferencija je okupila predstavnike turističkih agencija, turističkih zajednica, te drugih gospodarskih subjekata, institucija i organizacija koje neposredno ili posredno sudjeluju u kreiranju turističke ponude Hrvatske.

05. svibnja 2011. g., Gospić

„Poduzetništvo i mladi“

U organizaciji Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću i Savjeta mladih Grada Gospića održano je predavanje na temu „Poduzetništvo i mladi“.

Cilj predavanja bio je mladima ukazati na postojeće stanje u regionalnom i lokalnom poduzetništvu, kao i na smjernice razvoja te mogućnosti korištenja EU fondova.

Gosti predavači bili su uspješni poduzetnici gđa. Blaženka Jurčić ( „Lika-svjetlo“ d.o.o.) i g. Danijel Tušak („Tušak“ d.o.o.), te stručnjaci iz gospodarskog sektora Ličko-senjske županije: gđa. Ana Rukavina-Stilinović (pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije), gđa. Mira Jurišić (Savjet za europsku integraciju Ličko-senjske županije) te g. Andrija Brkljačić (Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA).

11. lipnja 2010.g., Gospić

„Turistička iskoristivost reljefa Like i krša-Upoznajmo izuzetnosti Ličko-senjske županije“, Dr.sc. Srećko Božičević

U Kulturno-informativnom centru u Gospiću, održano predavanje dr.sc. Srećka Božičević na temu „Turistička iskoristivost reljefa Like i krša-Upoznajmo izuzetnosti Ličko-senjske županije“. O samom predavanju najbolje govore riječi samog predavača dr.sc. Srećka Božičevića:

„Među bogatstva površinske reljefne izuzetnosti naše domovine Hrvatske-specifičnost je svakako činjenica-nedovoljno poznata i neiskorištena zanimljivost naše Like! Tu je veliko prostranstvo i šarolikost njenih polja, te tokovi ponornica Like i Gacke omeđenih planinskim uzvišenjima od svog istoka i zapada pa do juga i sjevera. Najmarkantniji masiv planine Velebit što prekriva dio obzora izgleda kao da razdvaja taj prostor, ali on ga s obiljem oblaka i vjetra na nebu nad njim, te s priobalnim izvorima i vruljama ličkih ponornica zapravo spaja i povezuje u jednu-slobodno kažimo-nadzemaljsku sredinu.

Dok je on za Vas stanovnike Like i ličkog podgorja uz more samo obična svakodnevica-za mnoge s naših sjevernih zelenih ravnica, a još više naših inozemnih posjetitelja-on je iznenađenje i čuđenje radi svoje izvornosti i vizualne različitosti. „Čudo“ vode u bezvodnom kršu, „čudo“ kamena sa zelenom maslinom i hladovina stoljetna hrasta na sivilu stijene istaloženog vapnenca-podloga je na kojoj opstoji stanovnik ovog kraja sa svim svojim materijalnim i nematerijalnim tragovima očuvane baštine na klimatskoj i povijesnoj vjetrometini. Želja mi je, da kroz svoje izlaganje dokumentirano kartama i snimkama upozorim voditelje turističkog razvoja ove županije-kao i ostale ljubitelje prirode-na barem jedan dio tih vrijednosti na ovom-danas brojnim cestama i putovima dostupnog prostora Hrvatske.

U mnoge od tih pojava ne treba ništa ulagati-treba ih samo zaštititi ili štititi od neželjene devastacije te osmišljeno edukativno približiti svima zainteresiranima te im ukazati i na taj dio zanimljivosti što im pruža Lika. Treba zainteresirati i one koji su samo za sve to tek čuli od drugih pa ih upozoriti na pravilan i istinit način!

Ljudi kažu – gdje je želja, tamo je i put do ispunjenja uspjeha.“

23.-26. rujna 2009. g. , Plitvička jezera

Međunarodnu interdisciplinarnu znanstvenu konferenciju „Održivost krškog okoliša-dinarski krš i ostale krške regije“

Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva kulture Republike Hrvatske Centar za krš organizirao je međunarodnu interdisciplinarnu znanstvenu konferenciju „Održivost krškog okoliša-dinarski krš i ostale krške regije“ . Uz generalne pokrovitelje konferencije, ističemo da je ova znanstvena konferencija podržana i od strane važnih međunarodnih institucija kao što su Američki institut za hidrologiju (AIH), Međunarodni hidrološki program-UNESCO (IHP-UNESCO), Svjetska meteorološka organizacija (WMO), Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Međunarodno udruženje za hidrološke znanosti (IAHS/AISH) te Međunarodna udruga hidrogeologa (IAH). Od nacionalnih institucija pokroviteljstvo i sponzorstvo pružile su Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, JU NP Plitvička jezera, Hrvatski geološki institut, Geotehnički fakultet Varaždin, Grad Gospić i Ličko–senjska županija.

Na jednom od najljepših krških fenomena svijeta Plitvičkim jezerima okupilo se 128 vrhunskih svjetskih znanstvenika i stručnjaka, koji se bave istraživanjem raznih aspekata krša. Poseban tematski naglasak konferencije stavljen je na dinarski krš, koji predstavlja ishodište za izučavanje krša na našoj planeti. S obzirom da ova konferencija zasigurno predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova organiziranih posljednjih godina, a vezanih za problematiku krša, pružila nam se izvanredna mogućnost da svijetu prezentiramo ljepote hrvatskog krša, ali i dostignuća hrvatskih znanstvenika na svim poljima karstologije, poznatim i priznatim u svjetskim razmjerima.

Konferenciju je svečano otvorio predsjednik međunarodnog znanstvenog odbora, uvaženi hrvatski hidrolog i član Upravnog vijeća Centra za krš prof.dr.sc. Ognjen Bonacci.

Tijekom tri radna dana konferencije predstavljeno je ukupno 85 znanstveno-stručnih radova s najnovijim spoznajama na području karstologije, od čega je 67 usmenih izlaganja, među kojima 14 plenarnih predavanja. Predstavljeno je i 18 poster izlaganja.

Na konferenciji su sudjelovali karstolozi iz cijeloga svijeta – Hrvatska, Španjolska, Francuska, Austrija, Njemačka, Švicarska, Italija, Irska, Velika Britanija, Grčka, Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, SAD, Australija, Kanada, Kina. Posebnu potvrdu konferencije svakako je osigurala i činjenica da se u njenim okvirima održala i sjednica Karst Commission-a, međunarodnoga znanstvenoga tijela koje okuplja vodeće svjetske karstologe. Sjednicom je presjedao predsjednik Karst Commission-a Nicko Goldscheider iz Švicarske. Na kraju konferencije Centar za krš i Karst Commission su zajednički dodijeli nagrade najboljim mladim karstolozima sudionicima konferencije. Tako su nagrađeni Andreas Hartmann iz Njemačke za rad „A „grey box“ approach to model epikarst flow and hydrochemistry in different climatic Regions“, Caoimhe Hickey iz Irske za rad „The use of multiple techniques for investigation into the flow-lying karst of Western Ireland“ i Gregor Kovačić iz Slovenije za rad „Contribution of time series analysis to the study of the Malešnica karst spring, Slovenia“.

Nagradu Centra za krš za najbolji poster „Typology of Vis Island based on the influence of geological, geomorphological and pedological characteristics on natural and cultural landscape” dobile su Sanja Lozić, Kristina Krklec i Nina Lončar. Za sudionike konferencije upriličen je i obilazak NP Plitvička jezera, te jednodnevna stručna ekskurzija uz stručno vodstvo dr.sc. Aleksandra Lukića i dr.sc. Nevena Bočića pod nazivom „Kulturne i prirodne znamenitosti Like i Velebita“. Sudionici konferencije su tako razgledali Krbavsko polje, Cerovačke špilje, prijevoj Baške Oštarije, Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu, akumulaciju i branu Kruščica te HE Sklope, i na kraju izvore rijeke Gacke. U suradnji Centra za krš i IHP-UNESCO biti će publiciran zbornik radova prezentiranih na konferenciji u sklopu IHP-VII Tehnical Documents in Hydrology.

02. prosinca 2008. godine, Gospić

„Hidrološka analiza rijeka Like i Gacke“, Prof.dr.sc. Ognjen Bonacci

U organizaciji Centra za krš i Hrvatskih voda održano predavanje svjetski uvaženog hidrologa prof.dr.sc. Ognjena Bonaccia s Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na temu „Hidrološka analiza rijeka Like i Gacke“.

Predavanju održanom u prostorima Kulturno-informativnog centra je prisustvovalo pedesetak zainteresiranih sudionika iz brojnih znanstveno-istraživačkih te javnih ustanova, ali i predstavnika lokalne i regionalne uprave i samouprave.

Prof.dr.sc. Ognjen Bonacci tijekom predavanja je iznio rezultate vlastitog znanstvenog istraživanja koji ukazuju na podzemnu povezanost voda Like i Gacke. Do znakovitih je opažanja prof.dr.sc. Bonacci došao prvenstveno analizom s hidrološkog aspekta. Povezanost voda rijeka Like i Gacke svakako je bitan pokazatelj od izuzetne važnosti za segment zaštite vodnih resursa tih dviju rijeka, te se mora uzeti u obzir pri svakom daljnjem i budućem planiranju.

Nakon predavanja prof.dr.sc. Ognjena Bonaccia otvorena je konstruktivna rasprava tijekom koje je došlo do razmjene brojnih bogatih iskustava i saznanja sudionika predavanja, eminentnih stručnjaka na područjima geologije, hidrologije i hidrogeologije. Centar će i u budućnosti ustrajati na organizaciji ovakvih i sličnih stručnih skupova usmjerenih prvenstveno pravilnom vrednovanju te zaštiti prirodnih dobara hrvatskoga krša.

07. prosinca 2007. godine, Pakoštani

„Jezero Vrana i njegovo okruženje kao gospodarski prostor“

U Pakoštanima je držan okrugli stol na temu „Jezero Vrana i njegovo okruženje kao gospodarski prostor“ u organizaciji Hrvatskog društvo za sustave, Centra za krš te JU Park prirode „Vransko jezero“. Okruglom stolu je prisustvovalo sveukupno 28 sudionika. Izlaganja i rasprave bila su usmjerena na temeljna pitanja zaštićenog prostora, od prirodne osnove do interakcije čovjeka i njegova prirodnog okruženja, gospodarskih mogućnosti zaštićenog područja i dr. Na okruglom stolu raspravljalo se o temama: Prihvatljive gospodarske djelatnosti u zaštićenim područjima prirode (Zoran Šikić, pomoćnik ministra kulture), Održivi razvitak naselja na širem području jezera Vrana (prof.dr.sc. Dane Pejnović), Hidrogeološke značajke prostora jezera Vrana (prof.dr.sc. Božidar Biondić), Održivi uzgoj bilja i zaštita Vranskog jezera (prof.dr.sc. Davor Romić), Zaštita tala šireg područja jezera (prof.dr.sc. Ferdo Bašić), Gospodarenje ihtiofaunom Vranskog jezera (dr.sc. Emin Teskeredžić), Jezero Vrana i njegovo okruženje kao gospodarski prostor (Marijan Andrašec), Kako smo zamislili projekt „Gospodarenje u zaštićenom prostoru prirode“ (prof.dr.sc. Juraj Božičević).

1.ožujka 2007. g., Gospić

Savjetovanje Centra za krš „Hrvatski krš i njegov gospodarski razvoj“

U Kulturno-informativnom centru u Gospiću održano je 2. Savjetovanje Centra za krš „Hrvatski krš i njegov gospodarski razvoj“ pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora. Savjetovanje je okupilo znanstvenike, stručnjake i gospodarstvenike čiji je interes proučavanje i razvoj krškog područja Republike Hrvatske. Na Savjetovanju su predstavljeni programi Centra za krš koji bi predstavljali okosnicu održivog gospodarskog razvoja krškog područja. Programi su: Ruralni razvoj hrvatskog krškog područja (prof.dr.sc. Ramona Franić i prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga), Obnovljivi izvori energije (prof.dr.sc. Juraj Božičević i g. Mladen Mance), Gospodarenje u zaštićenom području hrvatskog krškog područja (gđa. Andrea Štefan), Znanstveno-tehničke osnove gospodarenja otpadom u području krša (prof.dr.sc. Esad Prohić), Vode krških područja (prof.dr.sc. Božidar Biondić).

ZBORNIK RADOVA 3. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije “Nasljeđe Nikole Tesle” – integracija digitalnih rješenja, 13. listopada 2023., Gospić, ISBN: 978-953-8234-19-4

Brošura povodom Znanstvenog kolokvija “200. obljetnica rođenja Oca Domovine dr. Ante Starčevića”, 23. svibnja 2023., Gospić, ISBN: 978-953-8234-17-0

Promotivna brošura Veleučilišta, ožujak 2022., Gospić

ZBORNIK RADOVA 4. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije “Digitalizacija, nove tehnologije i informacijsko društvo u razvoju ruralnih krajeva”, 23. lipnja 2021. Gospić, ISBN: 978-953-8234-07-1

„Hrvatski krš“- glasnik Centra za krš

Programska aktivnost Centra za krš usmjerena je prvenstveno na planiranje, provedbu i koordinaciju projekata s temeljnim ciljem gospodarske revitalizacije i afirmacije hrvatskog krškog područja. Poticanje i promišljanje projekata stavljenih u relacije održivog razvoja hrvatskog krša je izuzetno složen i multidisciplinaran proces, koji zahtjeva povezivanje najrazličitijih profila i interesnih sfera, od znanstveno-istraživačkih, gospodarskih, kulturoloških, promidžbenih i dr. Pošto su aktivnosti Centra od općeg interesa za hrvatsko krško područje i sve njegove stanovnike, odlučeno je da je jedan od najboljih načina informiranja šire javnosti o radu i postignućima Centra putem posebnog glasnika „Hrvatski krš“ koji će Centar samostalno uređivati i izdavati.

Glasnik „Hrvatski krš“ izdavao se u periodu od 2007.-2010. godine te je objavljeno 7 brojeva.

Zbornik „Hrvatski krš i gospodarski razvoj“, uredili B. Biondić i J. Božičević, Centar za krš, Gospić/Zagreb, 2005.

Zbornik „Hrvatski krš i gospodarski razvoj“, uredili J. Božičević i J. Pejnović, Centar za krš, Gospić, 2007.

„Sustainability of the karst environment – Dinaric karst and other karst regions“,

Proceedings, Editor: O. Bonacci; International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes, Croatia, 23 – 26 September 2009., IHP-UNESCO/ Centre for Karst, 2010.

Sustainability of the karst environment – Dinaric karst and other karst regions“,

Abstract book, Editors: O. Bonacci, Ž. Župan; International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes, Croatia, 23 – 26 September 2009., Centre for Karst, Gospić/Plitvice Lakes, 2009.

Sustainability of the karst environment – Dinaric karst and other karst regions“,

Excursion Guidebook, Natural and cultural attractions of Dinaric karst of Lika and Velebit, International Interdisciplinary Scientific Conference, Plitvice Lakes, Croatia, 23 – 26 September 2009., Centre for Karst, 2009.

Mreža za krš,

J. Pejnović, Ž.Župan, Centar za krš, Gospić, 2008.

ZBORNIK RADOVA 1. Interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva“, 17.-18. listopada 2013. godine Gospić, ISBN: 978-953-56202-3-5

ZBORNIK RADOVA 2. Interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva 2014“, 20-21. studenoga 2014. godine Gospić, ISBN: 978-953-56202-5-9

ZBORNIK SAŽETAKA RADOVA 2. Interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva 2014“, 20-21. studenoga 2014. godine Gospić, ISBN: 978-953-56202-4-2

ZBORNIK RADOVA 3. Interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva 2017“, 29-30. rujna 2017. godine Gospić, ISBN: 978-953-56202-9-7

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu

Dana 28. siječnja 2016. godine Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojila je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu. (preuzmi)

Akcijskim planom za 2016. godinu planiran je 21 projekt. Isti su usklađeni sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala te se planiraju provesti u kraćem razdoblju a njihovo uspješno provođenje ovisiti će o kapacitetima potencijalnih prijavitelja te o objavi natječaja na koje će se isti projekti moći aplicirati.

Projekti koji se iz objektivnih razloga ne provedu u predviđenom vremenu biti će podloga u izradi novog Akcijskog plana za narednu godinu.


Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020.

Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu Strategija) sastavni je dio projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ kojeg je sufinancirala Europska unija unutar programa IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Cilj Izvješća je provesti ocjenjivanje neposrednih rezultata aktivnosti provedbe i utjecaja Strategije u vremenskom razdoblju od godinu dana (kolovoz 2014. godine do kolovoza 2015. godine)

Dana 28. siječnja 2016. godine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojilo je Izvješće o provedbi Strategije (preuzmi) koje će biti dostupno na službenim stranicama Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.


Proračun i financijsko praćenje

Dana 30.10.2015. godine članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije prisustvovali su radionici na temu “Proračun i financijsko praćenje “.

lpzz1lpzz2

Teme koje su bile obrađene na radionici:

Raspodjela sredstava za projektne aktivnosti; Grupiranje traženih resursa u proračunu; Opća pravila projektnog budžetiranja (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, različitih jedinica i jedinica stope); Vrste troška (ljudski resursi, putni troškovi, oprema i potrošni materijal, ispostava, ostali troškovi, rezervna sredstva i administrativni toškovi); Opravdanost proračuna; Sufinanciranje i predfinanciranje; Čišćenje proračuna; Realizacija proračuna i financijsko praćenje.

  • Uspostavljena e-baza završnih radova koja je dostupna na službenim stranicama Veleučilišta sa kratkim sadržajem rada, dok se cjeloviti radovi mogu dobiti na uvid u knjižnici Veleučilišta;
  • Kontinuirano prikupljanje znanstveno-stručnih radova nastavnika Veleučilišta. Baza popisa radova, kao i mogući uvid u radove u knjižnici Veleučilišta;
  • Suradnja na organizacija prezentacije natječaja „Naš doprinos zajednici“ u organizacija Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kao i Zaklade Kajo Dadić, prezentacija je održana 17. rujna 2014. u prostorijama Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.
  • Organizirana prezentacija Lokalne akcijske grupe-LIKA (LAG-LIKA) gdje je predstavljen rad LAG-a kao i mogućnost sufinanciranja projekata iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., prezentacija je održana 17. rujna 2014. u prostorijama Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.
  • Sudjelovanje zaposlenika Centra za krš kao i člana Radne skupine za stručno istraživačke aktivnosti g. P. Brlek na predstavljanju nacrt Programa ruralnog razvoja kao i nacrt LEADER mjere 2014.-2020. Uz LAG – LIKA kao organizatori prezentacije bili su i Ministarstvom poljoprivrede RH i Ličko-senjskom županijom organizira prezentaciju kojoj je cilj predstaviti. Prezentacija je održana 12. svibnja 2014. g. u Gospiću, Kino Korzo.
  • Sudjelovanje zaposlenika Centra za krš na konferenciji „Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., izazovi i moguće opasnosti u provođenju“, organizacija LAG LIKA, 10. prosinca 2014.g.
  • Sudjelovanje zaposlenika Centra za krš na konferencijama gdje su prezentirani njihovi radovi i objavljeni u Zborniku radova konferencije (Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu Vol 5. No 2, Međimurko veleučilište u Čakovcu, Čakovec, 2014.; Education Biologiae-časopis edukacije biologije (EdBi), 1:63-68, Hrvatsko biološko društvo, Zagreb; 4. Međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“-Zbornik radova, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ Vukovar, 25.i 26. travnja 2014., Vukovar)
  • Sudjelovanje djelatnika Centra za krš u seminaru „Obzor 2020“ financiranje istraživačko-razvojnih projekata iz sredstava Europske unije 2014.-2020. Seminar je održan 26. ožujka 2014. godine u Zagrebu, Hotel Antunović.

Ivan Barković, prof.
Voditelj Centra za Krš

E: ibarkovic@velegs-nikolatesla.hr
M: 098/756-049

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00

Krš (koriste se još i termini: kras i karst) je tip reljefa koji se razvija na tlu sastavljenom od topljivih stijena (najčešće kalcijevog karbonata (CaCO3) ili magnezijevog karbonata (MgCO3)).