Stručni studij Cestovnog prometa

Stjecanje stručnog naziva: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer cestovnog  prometa

Mjesto izvođenja studija: Gospić, Bana Ivana Karlovića 16.

Ima za cilj osposobljavanje stručnjaka cestovnog prometa za rad na izvršavanju složenih operativnih poslova planiranja, pripreme, unaprjeđenja i kontrole tehnoloških i uslužnih procesa na području cestovnog prometa.

Studij cestovnog prometa se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se obavlja semestralna stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 1. Upravljati ljudskim potencijalima poštujući osobni i profesionalni razvoj zaposlenika i potičući timsku suradnju među zaposlenicima
 2. Upravljati dokumentacijom na efikasan način korištenjem odgovarajućih uredskih alata
 3. Upravljati svim segmentima logističkog lanca u procesu skladištenja transporta i manipuliranja robom
 4. Planirati cestovni prometni sustav u okviru prostorno-planske dokumentacije na svim razinama
 5. Kreirati prometno-građevinska rješenja u svrhu poboljšanja cestovno prometne sigurnosti primjenom suvremenih programskih alata
 6. Prezentirati programski zadatak za prometnu studiju, prometnu analizu ili za pojedine faze u projektiranju prometnica
 7. Upravljati prometno-tehničkim vještačenjem prometnih nezgoda uz primjenu suvremenih programskih alata
 8. Vrednovati proračune kapaciteta i iskoristivosti skladišta u sustavima unutarnjeg transporta i skladišta
 9. Preispitati dinamiku vožnje cestovnih vozila primjenom zakonitosti tehničke mehanike
 10. Izračunati energetsku bilancu vozila za zadane parametre vožnje
 11. Kreirati strukturu i prosuditi funkciju tehnologije i organizacije rada u robno-distribucijskom centru i terminalu, te u svakom prometnom poduzeću
 12. Izabrati opciju za primjenu odgovarajuće prometno pravne regulative
 13. Kreirati novi tehnološko-organizacijski projekt u poduzeću za cestovni promet
 14. Primjenjivati menadžerske vještine u poslovnim procesima trgovačkih društva cestovnog prometa, javnim ustanovama i subjektima državne uprave uz dosljednu primjenu EU direktiva,
 15. Upravljati poslovnim procesima u trgovačkim društvima cestovnog prometa primjenjujući načela održivog poslovanja
 16. Komentirati osnovne pojmove i pojave iz područja cestovnog prometa na stranom jeziku
 17. Primijeniti vještine učenja i istraživanja stručne literature potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak stručnog usavršavanja
 18. Oblikovati poticajno kompetitivno okruženje u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja pojedinaca i tima
 19. Razviti samodisciplinu, radne navike te pozitivne stavove i razmišljanja.

Stručni studij Cestovnog prometa

Upute za prijavu

Upute za rad sa studomatom

Ispitni rokovi – Google sheet za ispis

Satnica stručnog studija Cestovnog prometa

Satnicu možete i preuzeti na sljedećim poveznicama:

Upute i obrasci za semestralnu stručnu praksu

Studenti treće godine stručnog studija Cestovnog prometa imaju obvezu u VI. semestru obaviti Semestralnu stručnu praksu, tijekom 45 radnih dana. Studenti su dužni praksu obaviti u razdoblju od 4. ožujka 2024. do 14. lipnja 2024. (npr. od 4. ožujka do 7. svibnja ili od 18. ožujka do 21. svibnja 2024. godine).

Voditelji stručne prakse u ak.god. 2023./2024. su:

1. mr.sc. Josip Burazer Pavešković, v. pred., email: jbpaveskovic@velegs-nikolatesla.hr
2. dr.sc. Ivana Tonković Pražić, pred., email: itonkovic-prazic@velegs-nikolatesla.hr

 

Detaljne upute preuzmite na poveznici: Upute za ak.god. 2023./2024

Obrasci za ak.god. 2023./2024.

Pravilnik o stručnoj praksi preddiplomskih stručnih studija

Do sada su već potpisani ugovori o suradnji sa sljedećim institucijama/jedinicama lokalne i područne samouprave:

RED. BR. KLASA PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA S KOJOM JE ZAKLJUČEN UGOVOR/SPORAZUM PREDMET UGOVORA/SPORAZUMA DATUM SKLAPANJA UGOVORA/SPORAZUMA ROK NA KOJI JE UGOVOR/SPORAZUM SKLOPLJEN
1 2 3 4 5 6
1. 003-10/23-01/09 Općina Plitvička jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13. 11. 2023. Akademska godina 2023./2024.
2. 003-10/23-01/02 Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13. 11. 2023. Akademska godina 2023./2024.
3. 003-10/23-01/10 Općina Vrhovine, Senjska 48, Vrhovine Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 01. 12. 2023. Akademska godina 2023./2024.
4. 003-10/23-01/12 Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, Smiljanska 41, Gospić Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13. 11. 2023. Akademska godina 2023./2024.
5. 003-10/23-01/04 Ličko-senjska županija, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 15. 12. 2023. Akademska godina 2023./2024.
6. 003-10/23-01/05 Javna ustanova Nacionalni park „Plitvička jezera“, Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička jezera Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13. 11. 2023. Akademska godina 2023./2024.
7. 003-10/23-01/03 HEP d.o.o., Elektrolika Gospić Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13.11.2023. Akademska godina 2023./2024.
8. 003-10/23-01/06 Općina Karlobag Sporazum o suradnji u svezi znanstvene, stručne djelatnosti i drugih oblika suradnje 13.11.2023. Akademska godina 2023./2024.

Pregled primjera projektiranja i planiranja cesta u programskim alatima Plateia te PTV Vissim.

MesicMelita

Melita Matovinović, struč.spec.oec.

“Studying at the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić, for me, represents the most important period in my life because it provided me with quality and lifelong education and helped me acquire knowledge and competences which were the foundation for my further advancement and education at the Polytechnic of Rijeka. I especially want to thank the lecturers at the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić, for their expertise and professionalism with the students, and I would also like to thank the wonderful staff in student services and the library who made it easier for us to handle student obligations.”

TonkovicIva

Iva Tonković, struč.spec.oec.

“Why is it good to study at the Polytechnic “Nikola tesla” in Gospić?
The answer is simple: the excellence of the lectures can be seen by the attention that is paid to the practical application of knowledge in addition to the theoretical part, and as a result we have examples of students who are very successful in their further education and in the achievement of great goals. In addition to the aforementioned, the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić can be an example for other institutions where students, along with their university obligations, can spend their free time learning through seminars, they can engage in various humanitarian campaigns, participate in sports activities and similar. I also take the opportunity to use myself, a scholarship student, as an example – Winner of the Dean’s award for the second time, winner of the city’s recognition for achievements in higher education and as the President of the Student Choir, I also have the honor to work for Dejan Lovren at Joel Hotel in Novalja. With the recognized quality, I want to continue down this path with hopes that I can return to my home university one day and be a part of the team that will lead Polytechnic to be the number one choice for every student.”

BrnadaAnita

Anita Brnada, struč.spec.oec.

“In addition to the various activities and projects, I have to emphasize the professional communication between the professors and students as well as the highly motivated and professional professors. Don’t be surprised if you started at the Polytechnic as one person and finished it as a different, better person.”

IMG_20191204_205631-768×768

Ana Murgić

“Uvijek se rado prisjećam studentskih dana na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću. Stručni predavači i dinamična predavanja bila su kvalitetna podloga za nastavak studija.”

TonkovicIva

Iva Tonković, struč.spec.oec.

Zašto je dobro studirati na Velegs?
Iz jednostavnih razloga : izvrsnost predavanja ogleda se da pored teoretskog dijela velika pozornost polaže se na praktičnu primjenu znanja, i kao rezultat imamo primjere studenata koji su vrlo uspješni u daljnjem školovanju i ostvarivanju velikih ciljeva. Uz navedeno Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću može biti na primjer ostalim učilištima, gdje student uz fakultetske obveze može svoje slobodno vrijeme iskoristiti za učenje kroz seminare, uključiti se u razne humanitarne akcije, sudjelovati u sportskim aktivnostima i slično.
Nadalje uzimam sebe kao primjer stipendirane studentice, dobitnice Dekanove nagrade po drugi puta, dobitnice priznanja grada Gospića za postignute rezultate u visokoškolskom obrazovanju te kao predsjednice Studentskog zbora imam čast raditi za Dejana Lovrena u Joel hotelu u Novalji.
Uz prepoznati kvalitet želim nastaviti ovim putem i jednog dana vratiti se na svoje matično učilište i biti dio tima koje će u budućnosti dovesti Veleučilište do izbora broj jedan za svakog studenta.

MesicMelita

Melita Matovinović, struč.spec.oec.

“Studiranje na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću za mene predstavlja najvažnije razdoblje u životu, zbog toga jer mi je pruženo kvalitetno i cjeloživotno obrazovanje s kojim sam stekla znanja i kompetencije koji su mi bili temelj u mom daljnjem napredovanju i školovanju na Veleučilištu u Rijeci. Posebno se želim zahvaliti predavačima Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću, na njihovoj stručnosti i profesionalnosti te odličnoj suradnji s nama studentima, a isto tako se želim zahvaliti prekrasnim djelatnicima referade i knjižnice uz koje smo lakše rješavali studentske obaveze.”

BrnadaAnita

Anita Brnada, struč.spec.oec.

“Uz razne aktivnosti i projekte, naglasila bih i profesionalnu komunikaciju između profesora i studenata te iznimno motivirane i stručne profesore. Nemojte se iznenaditi ako ste na Veleučilište krenuli kao jedna osoba, a završili ga kao druga i bolja”