Stručni studij Ekonomike poduzetništva

Stjecanje stručnog naziva: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

Mjesto izvođenja studija: Gospić, Bana Ivana Karlovića 16.

Osnovni cilj je izobrazba stručnjaka za djelovanje u poduzetništvu i postizanje znanja i vještina o poslovanju u poduzetništvu. Posebni cilj je vezan za osposobljavanje za obradu poslovnih mogućnosti gospodarskih i drugih subjekata.

Studij ekonomike poduzetništva se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se izvodi stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 1. Upravljati procesima poslovnog planiranja po načelima inovativnog poduzetništva i održivog načina financiranja
 2. Izabrati alate informacijske komunikacijske tehnologije za učinkovito i brzo obavljanje poslovnih procesa
 3. Komunicirati s stručnom i širom javnosti na prihvatljiv i razumljiv način koristeći odgovarajuće komunikacijske kanale
 4. Kritički argumentirati primjenu poslovne etike u organizacijama u rješavaju etičkih dilema, u kontekstu eksternih i internih čimbenika poslovanja
 5. Odabrati opciju za vođenje skupine ljudi koji međusobno surađuju u svrhu postizanja zajedničkog cilja
 6. Kreirati ponudu proizvoda i usluga prema potrebama ciljnog tržišta
 7. Upravljati poslovnim subjektima primjenjujući načela društveno odgovornog poslovanja
 8. Valorizirati metode i instrumente financijsko-računovodstvenog upravljanja za optimiziranje poslovanja i ostvarenje dugoročno održive financijske stabilnosti organizacije
 9. Prezentirati marketinški plan oblikovan na temelju ključnih komponenti marketinškog koncepta koji je prilagođen okruženju i potrebama klijenata
 10. Procijeniti poslovne odluke na temelju rezultata kvantitativnih analiza korištenih u oblikovanju i tumačenju poslovnih modela u mikroekonomskom i makroekonomskom okruženju
 11. Procijeniti rizike poslovanja pomoću analitičkih alata i metoda
 12. Odabrati elemente poslovnog komuniciranja na hrvatskom i stranom jeziku
 13. Upravljanje poslovnim procesima primjenom digitalnih alata
 14. Utvrditi menadžerske i organizacijske vještine za uspješno upravljanje poslovnim subjektima
 15. Opravdati isplativost projekta održivog poduzetništva financiranih institucionalnim potporama
 16. Kritički prosuđivati pravne oblike gospodarskih subjekata u RH
 17. Izabrati izvore i strukturu osobnog i poslovnog financiranja u domaćem i međunarodnom okruženju sukladno trendovima na financijskim tržištima
 18. Predvidjeti učinke monetarne i fiskalne politike na poslovni rezultat organizacije
 19. Primijeniti vještine učenja i istraživanja stručne literature potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak stručnog usavršavanja
 20. Oblikovati poticajno kompetitivno okruženje u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja pojedinaca i tima
 21. Razviti samodisciplinu, radne navike te pozitivne stavove i razmišljanja

Stručni studij Ekonomika poduzetništva

Upute za prijavu

Upute za rad sa studomatom

Ispitni rokovi – Google sheet za ispis

Satnica stručnog studija Ekonomika poduzetništva

Upute i obrasci za semestralnu stručnu praksu

Studenti treće (3.) godine stručnog studija Ekonomika poduzetništva imaju obvezu u VI. semestru obaviti Semestralnu stručnu praksu, u trajanju od 2 mjeseca (45 radnih dana). Studenti su dužni praksu obaviti u razdoblju od 06. ožujka 2023. do 31. svibnja 2023.

Voditelj stručne prakse u ak. god. 2022./2023. je Ivana Arbanas. mag. oec., predavač, email: ivana.arbanas@velegs-nikolatesla.hr

Detaljne upute preuzmite na poveznici: Upute za ak.god. 2022./2023.

Obrasci za ak.god. 2022./2023.

Pravilnik o stručnoj praksi preddiplomskih stručnih studija

MesicMelita

Melita Matovinović, struč.spec.oec.

“Studying at the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić, for me, represents the most important period in my life because it provided me with quality and lifelong education and helped me acquire knowledge and competences which were the foundation for my further advancement and education at the Polytechnic of Rijeka. I especially want to thank the lecturers at the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić, for their expertise and professionalism with the students, and I would also like to thank the wonderful staff in student services and the library who made it easier for us to handle student obligations.”

TonkovicIva

Iva Tonković, struč.spec.oec.

“Why is it good to study at the Polytechnic “Nikola tesla” in Gospić?
The answer is simple: the excellence of the lectures can be seen by the attention that is paid to the practical application of knowledge in addition to the theoretical part, and as a result we have examples of students who are very successful in their further education and in the achievement of great goals. In addition to the aforementioned, the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić can be an example for other institutions where students, along with their university obligations, can spend their free time learning through seminars, they can engage in various humanitarian campaigns, participate in sports activities and similar. I also take the opportunity to use myself, a scholarship student, as an example – Winner of the Dean’s award for the second time, winner of the city’s recognition for achievements in higher education and as the President of the Student Choir, I also have the honor to work for Dejan Lovren at Joel Hotel in Novalja. With the recognized quality, I want to continue down this path with hopes that I can return to my home university one day and be a part of the team that will lead Polytechnic to be the number one choice for every student.”

BrnadaAnita

Anita Brnada, struč.spec.oec.

“In addition to the various activities and projects, I have to emphasize the professional communication between the professors and students as well as the highly motivated and professional professors. Don’t be surprised if you started at the Polytechnic as one person and finished it as a different, better person.”

IMG_20191204_205631-768×768

Ana Murgić

“Uvijek se rado prisjećam studentskih dana na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću. Stručni predavači i dinamična predavanja bila su kvalitetna podloga za nastavak studija.”

TonkovicIva

Iva Tonković, struč.spec.oec.

Zašto je dobro studirati na Velegs?
Iz jednostavnih razloga : izvrsnost predavanja ogleda se da pored teoretskog dijela velika pozornost polaže se na praktičnu primjenu znanja, i kao rezultat imamo primjere studenata koji su vrlo uspješni u daljnjem školovanju i ostvarivanju velikih ciljeva. Uz navedeno Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću može biti na primjer ostalim učilištima, gdje student uz fakultetske obveze može svoje slobodno vrijeme iskoristiti za učenje kroz seminare, uključiti se u razne humanitarne akcije, sudjelovati u sportskim aktivnostima i slično.
Nadalje uzimam sebe kao primjer stipendirane studentice, dobitnice Dekanove nagrade po drugi puta, dobitnice priznanja grada Gospića za postignute rezultate u visokoškolskom obrazovanju te kao predsjednice Studentskog zbora imam čast raditi za Dejana Lovrena u Joel hotelu u Novalji.
Uz prepoznati kvalitet želim nastaviti ovim putem i jednog dana vratiti se na svoje matično učilište i biti dio tima koje će u budućnosti dovesti Veleučilište do izbora broj jedan za svakog studenta.

MesicMelita

Melita Matovinović, struč.spec.oec.

“Studiranje na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću za mene predstavlja najvažnije razdoblje u životu, zbog toga jer mi je pruženo kvalitetno i cjeloživotno obrazovanje s kojim sam stekla znanja i kompetencije koji su mi bili temelj u mom daljnjem napredovanju i školovanju na Veleučilištu u Rijeci. Posebno se želim zahvaliti predavačima Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću, na njihovoj stručnosti i profesionalnosti te odličnoj suradnji s nama studentima, a isto tako se želim zahvaliti prekrasnim djelatnicima referade i knjižnice uz koje smo lakše rješavali studentske obaveze.”

BrnadaAnita

Anita Brnada, struč.spec.oec.

“Uz razne aktivnosti i projekte, naglasila bih i profesionalnu komunikaciju između profesora i studenata te iznimno motivirane i stručne profesore. Nemojte se iznenaditi ako ste na Veleučilište krenuli kao jedna osoba, a završili ga kao druga i bolja”