Upravni studij – stručni studij

Stjecanje stručnog naziva:  stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave

Mjesto izvođenja studija: Gospić, Ulica bana Ivana Karlovića 16.

Osnovni cilj ovog studija je osposobljavanje stručnjaka za obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, te gospodarskim organizacijama.

Stručni prijediplomski upravni studij izvodi se u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se obavlja semestralna stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 1. Oblikovati organizacijsku kulturu primjenom tehnika za unaprjeđenje organizacijskog ponašanja
 2. Koristiti digitalne alate, znanja i tehnike u procesu optimizacije poslovanja i racionalnog upravljanja vremenom, ljudskim resursima i materijalno-financijskim sredstvima
 3. Vrednovati procese u javnim organizacijama s obzirom na uključenost etičkih pravila i pravila odgovornog ponašanja
 4. Komunicirati sa stručnjacima i širom javnosti na stranom jeziku primjenjujući pravnu terminologiju u tumačenju pravnih instituta u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na javnu upravu odnosno javni menadžment
 5. Primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i napredovanje u stjecanju znanja viših razina
 6. Usporediti institute općeg upravnog postupka s institutima posebnih upravnih i drugih postupaka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 7. Kritički prosuđivati pravila upravnog postupka i upravnog spora te postupovne radnje u upravnom postupku i upravnom sporu korištenjem valjane pravne argumentacije
 8. Upravljati javnom organizacijom odnosno društvima, ustanovama i agencijama od važnosti za javni sektor, koristeći menadžerske i organizacijske vještine za unaprjeđenje poslovnih procesa
 9. Kreirati opće i pojedinačne upravne i druge pravne akte sukladno potrebama upravne organizacije primjenjujući odgovarajuće nomotehničke standarde
 10. Analizirati pravila statusnog prava, ugovornog prava i građanskog prava značajna za odnos javnog i privatnog sektora.
 11. Upravljati radnim i službeničkim odnosima u upravnoj organizaciji.
 12. Klasificirati elemente javne uprave s obzirom na tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i druge pravne osobe s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj i EU u kontekstu društvenog, tehnološkog i gospodarskog okruženja
 13. Ocijeniti utjecaj političkih i ekonomskih čimbenika na djelovanje organizacije i načine financiranja lokalnih javnih službi
 14. Predvidjeti budući razvoj nacionalnog upravnog sustava na različitim razinama na temelju funkcioniranja sustava državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj
 15. Predvidjeti primjenu općih i pojedinačnih upravnih i drugih pravnih akata te odgovarajuće nomotehničke standarde
 16. Upravljati konkretnim postupcima javne nabave, koncesioniranja i javno privatnog partnerstva
 17. Vrednovati model financiranja sustava javne uprave temeljem ekonomsko-financijske analize i kvantitativnih pokazatelja poslovanja
 18. Predložiti mjere za jačanje kapaciteta i učinkovitosti jedinica teritorijalne samouprave i drugih relevantnih aktera
 19. Preispitati ulogu javne službe u Republici Hrvatskoj po pojedinim područjima s obzirom na pravno organizacijske oblike javnih službi
 20. Preispitati ulogu sustava komunalnog gospodarstva i organizacijske strukture funkcija za obavljanje komunalne djelatnosti
 21. Procijeniti ulogu javnog sektora u području zaštite tržišnog natjecanja i prava potrošača
 22. Valorizirati pravnu osobnost i ulogu neprofitnih organizacija civilnog društva
 23. Oblikovati poticajno kompetitivno okruženje u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja pojedinaca i tima
 24. Razviti samodisciplinu, radne navike te pozitivne stavove i razmišljanja

Za više informacija o studiju koristite sljedeće izbornike:

Stručni Upravni studij

Upute za prijavu

Upute za rad sa studomatom

Ispitni rokovi – Google sheet za ispis

Satnica stručnog Upravnog studija

Satnicu možete preuzeti na sljedećim poveznicama:Upute i obrasci za semestralnu stručnu praksu

Studenti treće (3.) godine preddiplomskog stručnog Upravnog studija imaju obvezu u VI. semestru obaviti Semestralnu stručnu praksu, u trajanju od 225 sati. Studenti su dužni praksu obaviti u razdoblju od 01. ožujka 2022. do 12. lipnja 2022., npr. od 4. ožujka do 4. svibnja 2022. ili od 18. ožujka 2022. do 18. svibnja 2022.)

Voditelji stručne prakse u ak.god. 2021./2022. su:

 1. doc.dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š., email: zcesic@velegs-nikolatesla.hr
 2. Lucija Petrovčić, asistent, email: lpetrovcic@velegs-nikolatesla.hr

 

Detaljne upute preuzmite na poveznici: Upute za ak.god. 2021./2022.

Obrasci za ak.god. 2021./2022.

Pravilnik o stručnoj praksi preddiplomskih stručnih studija

MesicMelita

Melita Matovinović, struč.spec.oec.

“Studying at the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić, for me, represents the most important period in my life because it provided me with quality and lifelong education and helped me acquire knowledge and competences which were the foundation for my further advancement and education at the Polytechnic of Rijeka. I especially want to thank the lecturers at the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić, for their expertise and professionalism with the students, and I would also like to thank the wonderful staff in student services and the library who made it easier for us to handle student obligations.”

TonkovicIva

Iva Tonković, struč.spec.oec.

“Why is it good to study at the Polytechnic “Nikola tesla” in Gospić?
The answer is simple: the excellence of the lectures can be seen by the attention that is paid to the practical application of knowledge in addition to the theoretical part, and as a result we have examples of students who are very successful in their further education and in the achievement of great goals. In addition to the aforementioned, the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić can be an example for other institutions where students, along with their university obligations, can spend their free time learning through seminars, they can engage in various humanitarian campaigns, participate in sports activities and similar. I also take the opportunity to use myself, a scholarship student, as an example – Winner of the Dean’s award for the second time, winner of the city’s recognition for achievements in higher education and as the President of the Student Choir, I also have the honor to work for Dejan Lovren at Joel Hotel in Novalja. With the recognized quality, I want to continue down this path with hopes that I can return to my home university one day and be a part of the team that will lead Polytechnic to be the number one choice for every student.”

BrnadaAnita

Anita Brnada, struč.spec.oec.

“In addition to the various activities and projects, I have to emphasize the professional communication between the professors and students as well as the highly motivated and professional professors. Don’t be surprised if you started at the Polytechnic as one person and finished it as a different, better person.”

IMG_20191204_205631-768×768

Ana Murgić

“Uvijek se rado prisjećam studentskih dana na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću. Stručni predavači i dinamična predavanja bila su kvalitetna podloga za nastavak studija.”

TonkovicIva

Iva Tonković, struč.spec.oec.

Zašto je dobro studirati na Velegs?
Iz jednostavnih razloga : izvrsnost predavanja ogleda se da pored teoretskog dijela velika pozornost polaže se na praktičnu primjenu znanja, i kao rezultat imamo primjere studenata koji su vrlo uspješni u daljnjem školovanju i ostvarivanju velikih ciljeva. Uz navedeno Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću može biti na primjer ostalim učilištima, gdje student uz fakultetske obveze može svoje slobodno vrijeme iskoristiti za učenje kroz seminare, uključiti se u razne humanitarne akcije, sudjelovati u sportskim aktivnostima i slično.
Nadalje uzimam sebe kao primjer stipendirane studentice, dobitnice Dekanove nagrade po drugi puta, dobitnice priznanja grada Gospića za postignute rezultate u visokoškolskom obrazovanju te kao predsjednice Studentskog zbora imam čast raditi za Dejana Lovrena u Joel hotelu u Novalji.
Uz prepoznati kvalitet želim nastaviti ovim putem i jednog dana vratiti se na svoje matično učilište i biti dio tima koje će u budućnosti dovesti Veleučilište do izbora broj jedan za svakog studenta.

MesicMelita

Melita Matovinović, struč.spec.oec.

“Studiranje na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću za mene predstavlja najvažnije razdoblje u životu, zbog toga jer mi je pruženo kvalitetno i cjeloživotno obrazovanje s kojim sam stekla znanja i kompetencije koji su mi bili temelj u mom daljnjem napredovanju i školovanju na Veleučilištu u Rijeci. Posebno se želim zahvaliti predavačima Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću, na njihovoj stručnosti i profesionalnosti te odličnoj suradnji s nama studentima, a isto tako se želim zahvaliti prekrasnim djelatnicima referade i knjižnice uz koje smo lakše rješavali studentske obaveze.”

BrnadaAnita

Anita Brnada, struč.spec.oec.

“Uz razne aktivnosti i projekte, naglasila bih i profesionalnu komunikaciju između profesora i studenata te iznimno motivirane i stručne profesore. Nemojte se iznenaditi ako ste na Veleučilište krenuli kao jedna osoba, a završili ga kao druga i bolja”