Upravni studij – stručni studij

Stjecanje stručnog naziva:  stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave

Mjesto izvođenja studija: Otočac, Trg. dr. Franje Tuđmana 5.

Osnovni cilj ovog studija je osposobljavanje stručnjaka za obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, te gospodarskim organizacijama.

Upravni stručni studij se izvodi u šest semestara i traje tri godine. U šestom semestru se obavlja semestralna stručna praksa i izrađuje završni rad. Izvodi se kao redoviti i izvanredni studij. Svi nastavni sadržaji bodovani su u skladu s ECTS sustavom. Nastavni sadržaji svakog semestra nose 30 ECTS bodova, tako da student do kraja stručnog studija mora ostvariti ukupno 180 ECTS bodova.

 1. Definirati, opisati i analizirati elemente države, pravne države i pravnoga sustava.
 2. Analizirati ustroj i funkcioniranje sustava javne uprave.
 3. Odabrati primjenu mjerodavnog prava na konkretan slučaj.
 4. Protumačiti pravna pravila, primijeniti pravnu argumentaciju i koristiti pružanje pravne pomoći.
 5. Izraditi opće i pojedinačne upravne i druge pravne akte.
 6. Analizirati povijesni aspekt i utjecaj europskog prava na domaći pravni sustav javne uprave.
 7. Izložiti pravila upravnog postupka i upravnog spora te primijeniti postupovne radnje u upravnom postupku i upravom sporu.
 8. Razmotriti prihodovni i rashodnovni model financiranja sustava javne uprave.
 9. Objasniti i razlikovati društva i ustanove kao pravne osobe te institute radnih odnosa.
 10. Razumjeti funkcioniranje tijela središnje državne vlasti i funkcioniranje tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 11. Objasniti ključne pravne institute na stranom jeziku.
 12. Koristiti socijalne i komunikacijske vještine u radu sa strankama i tijelima javne vlasti.
 13. Osmisliti i predložiti različita rješenja iz područja sustava javne uprave.
 14. Tumačiti propise koji uređuju materiju građanskog prava i prava društava.
 15. Tumačiti propise koji uređuju materiju odštetnog, kaznenog i prekršajnog prava.

Za više informacija o studiju koristite sljedeće izbornike:

Stručni Upravni studij

Upute za prijavu

Upute za rad sa studomatom

Satnica stručnog Upravnog studija

Satnicu možete preuzeti na sljedećim poveznicama:


Upute i obrasci za semestralnu stručnu praksu

Studenti treće (3.) godine preddiplomskog stručnog Upravnog studija imaju obvezu u VI. semestru obaviti Semestralnu stručnu praksu, u trajanju od 225 sati. Studenti su dužni praksu obaviti u razdoblju od 01. ožujka 2022. do 12. lipnja 2022., npr. od 4. ožujka do 4. svibnja 2022. ili od 18. ožujka 2022. do 18. svibnja 2022.)

Voditelji stručne prakse u ak.god. 2021./2022. su:

 1. doc.dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š., email: zcesic@velegs-nikolatesla.hr
 2. Lucija Petrovčić, asistent, email: lpetrovcic@velegs-nikolatesla.hr

 

Detaljne upute preuzmite na poveznici: Upute za ak.god. 2021./2022.

Obrasci za ak.god. 2021./2022.

Pravilnik o stručnoj praksi preddiplomskih stručnih studija

MesicMelita

Melita Matovinović, struč.spec.oec.

“Studying at the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić, for me, represents the most important period in my life because it provided me with quality and lifelong education and helped me acquire knowledge and competences which were the foundation for my further advancement and education at the Polytechnic of Rijeka. I especially want to thank the lecturers at the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić, for their expertise and professionalism with the students, and I would also like to thank the wonderful staff in student services and the library who made it easier for us to handle student obligations.”

TonkovicIva

Iva Tonković, struč.spec.oec.

“Why is it good to study at the Polytechnic “Nikola tesla” in Gospić?
The answer is simple: the excellence of the lectures can be seen by the attention that is paid to the practical application of knowledge in addition to the theoretical part, and as a result we have examples of students who are very successful in their further education and in the achievement of great goals. In addition to the aforementioned, the Polytechnic “Nikola Tesla” in Gospić can be an example for other institutions where students, along with their university obligations, can spend their free time learning through seminars, they can engage in various humanitarian campaigns, participate in sports activities and similar. I also take the opportunity to use myself, a scholarship student, as an example – Winner of the Dean’s award for the second time, winner of the city’s recognition for achievements in higher education and as the President of the Student Choir, I also have the honor to work for Dejan Lovren at Joel Hotel in Novalja. With the recognized quality, I want to continue down this path with hopes that I can return to my home university one day and be a part of the team that will lead Polytechnic to be the number one choice for every student.”

BrnadaAnita

Anita Brnada, struč.spec.oec.

“In addition to the various activities and projects, I have to emphasize the professional communication between the professors and students as well as the highly motivated and professional professors. Don’t be surprised if you started at the Polytechnic as one person and finished it as a different, better person.”

IMG_20191204_205631-768×768

Ana Murgić

“Uvijek se rado prisjećam studentskih dana na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću. Stručni predavači i dinamična predavanja bila su kvalitetna podloga za nastavak studija.”

TonkovicIva

Iva Tonković, struč.spec.oec.

Zašto je dobro studirati na Velegs?
Iz jednostavnih razloga : izvrsnost predavanja ogleda se da pored teoretskog dijela velika pozornost polaže se na praktičnu primjenu znanja, i kao rezultat imamo primjere studenata koji su vrlo uspješni u daljnjem školovanju i ostvarivanju velikih ciljeva. Uz navedeno Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću može biti na primjer ostalim učilištima, gdje student uz fakultetske obveze može svoje slobodno vrijeme iskoristiti za učenje kroz seminare, uključiti se u razne humanitarne akcije, sudjelovati u sportskim aktivnostima i slično.
Nadalje uzimam sebe kao primjer stipendirane studentice, dobitnice Dekanove nagrade po drugi puta, dobitnice priznanja grada Gospića za postignute rezultate u visokoškolskom obrazovanju te kao predsjednice Studentskog zbora imam čast raditi za Dejana Lovrena u Joel hotelu u Novalji.
Uz prepoznati kvalitet želim nastaviti ovim putem i jednog dana vratiti se na svoje matično učilište i biti dio tima koje će u budućnosti dovesti Veleučilište do izbora broj jedan za svakog studenta.

MesicMelita

Melita Matovinović, struč.spec.oec.

“Studiranje na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću za mene predstavlja najvažnije razdoblje u životu, zbog toga jer mi je pruženo kvalitetno i cjeloživotno obrazovanje s kojim sam stekla znanja i kompetencije koji su mi bili temelj u mom daljnjem napredovanju i školovanju na Veleučilištu u Rijeci. Posebno se želim zahvaliti predavačima Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću, na njihovoj stručnosti i profesionalnosti te odličnoj suradnji s nama studentima, a isto tako se želim zahvaliti prekrasnim djelatnicima referade i knjižnice uz koje smo lakše rješavali studentske obaveze.”

BrnadaAnita

Anita Brnada, struč.spec.oec.

“Uz razne aktivnosti i projekte, naglasila bih i profesionalnu komunikaciju između profesora i studenata te iznimno motivirane i stručne profesore. Nemojte se iznenaditi ako ste na Veleučilište krenuli kao jedna osoba, a završili ga kao druga i bolja”